X

Teme

Informacijska pismenost

Obveznosti izvajalcev poštnih storitev v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 in možnosti uporabnikov v primeru neustrezne kvalitete storitve

Obveznosti izvajalcev poštnih storitev v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 in možnosti uporabnikov v primeru neustrezne kvalitete storitve

V času epidemije nalezljive bolezni Covid-19 se je okrepil socialni in gospodarski pomen poštnega ter dostavnega sektorja. Poštne storitve v številnih primerih predstavljajo glavni kanal komunikacije in zlasti prenosa vseh vrst blaga. Vsi izvajalci v poštnem in dostavnem sektorju so v trenutnih razmerah eden izmed ključnih stebrov delovanja družbe in gospodarstva. S povečanim pomenom poštnega in dostavnega sektorja pa se povečuje tudi odgovornost navedenega sektorja.

Količine paketov se povečujejo že več let (zlasti kot posledica spletnih nakupov), v zadnjih tednih pa se je trend rasti še znatno okrepil. Pričakovati je, da bo povpraševanje po poštnih paketih ostalo povečano (glede na enako obdobje lani) tudi po koncu epidemije. V času epidemije pa je poleg znatno povečanega povpraševanja po poštnih paketih zaznati tudi trend zmanjšanja kapacitet na ponudbeni strani zaradi odsotnosti zaposlenih (bolniške odsotnosti, varstvo otrok, ipd.). Posledično lahko prihaja do motenj pri delovanju trga, in sicer zlasti glede zagotavljanja ustrezne kakovosti storitev. S tem sporočilom agencija pojasnjuje nekatere razlike med univerzalno storitvijo in drugimi poštnimi storitvami, ki niso del univerzalne storitve, ter zlasti izraža pričakovanje, kako naj vsi izvajalci poštnih storitev delujejo v času trajanja epidemije in kakšne so možnosti uporabnikov v primeru nezadovoljstva z izvedbo poštnih storitev.

Pričakovanja agencije kot regulatorja trga poštnih storitev

Agencija izraža pričakovanje, da si bodo vsi izvajalci poštnih storitev še naprej v največji meri prizadevali, da so storitve izvedene kvalitetno, tj. zlasti pravočasno in brez poškodb vsebine pošiljke.

Agencija še izraža pričakovanje, da bodo vsi izvajalci poštnih storitev izvedli storitev:

  • v predpisani oziroma obljubljeni kakovosti (zlasti v ustreznem roku prenosa);
  • po predpisani oziroma dogovorjeni ceni (zlasti brez dvigovanja cen po prevzemu pošiljke v prenos);
  • z ustrezno skrbnostjo za preprečevanje poškodb vsebine pošiljk (zlasti ustrezno rokovaje in skladiščenje pošiljk);
  • brez neupravičene diskriminacije;
  • ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužb;
  • ob upoštevanju izjeme pri uporabi nalepke za prepoved dostavljanja nenaslovljenih reklamnih sporočil v predalčnik v času epidemije (več informacij na povezavi);
  • in pri tem zagotovili tudi ustrezno odzivno podporo uporabnikom, ki poizvedujejo glede svojih pošiljk.

Agencija tudi spodbuja uporabo sodobnih tehnologij, in sicer predvsem za izvedbo prevzema in dostave pošiljke na varen in brezstičen način, ki pa – v kolikor je zahtevana vročitev – zagotavlja ustrezno potrditev prevzema s strani uporabnika. Z vidika izboljševanja kakovosti storitev in zagotavljanja širše izbire agencija podpira vsa prizadevanja, da ima naslovnik v čim večji meri možnost izbire izvajalca, ki mu bo pošiljko dostavil. 

V primeru nedoseganja kakovosti oziroma neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve storitve bo agencija ob upoštevanju vseh okoliščin posamičnega primera presojala, ali so podani opravičljivi razlogi na strani izvajalca. Pavšalno sklicevanje na višjo silo ali na izredne razmere ne bo zadoščalo za razbremenitev odgovornosti izvajalcev za morebitne zamude oziroma za nepravilno izvedbo storitev. Z vidika pravilnega delovanja trga in z vidika transparentnosti je še posebej pomembno, da je uporabnik vnaprej informiran o ceni, roku prenosa in vseh drugih lastnostih storitve ter da so vse obljubljene lastnosti storitve tudi izpolnjene.

Možnosti uporabnikov poštnih storitev v primeru neustrezne kakovosti storitve

V zvezi z možnostmi uporabnikov poštnih storitev v primeru nezadovoljstva s poštnimi storitvami agencija pojasnjuje, da je pristojna za reševanje uporabniških sporov, in sicer tako za storitve, ki sodijo v univerzalno poštno storitev, kot tudi za storitve, ko niso del univerzalne storitve.

Vsak uporabnik ima pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje izvajalca poštnih storitev v zvezi z dostopom in izvajanjem storitev. Agencija izpostavlja, da je storitev najprej potrebno reklamirati pri izvajalcu poštnih storitev, ki mora odgovoriti v 15 dneh (oziroma v dveh mesecih za poštno pošiljko v mednarodnem poštnem prometu). V kolikor izvajalec ne odgovori oziroma uporabnik z njegovo odločitvijo ni zadovoljen, lahko uporabnik v 15 dneh na agenciji vloži predlog za rešitev spora. Navodila za oddajo vloge se nahajajo na spletni strani agencije.

Univerzalna poštna storitev in storitve, ki niso del univerzalne poštne storitve

Skladno s prvim odstavkom 5. člena ZPSto-2 zagotavlja Republika Slovenija v javnem interesu vsem uporabnikom poštnih storitev na celotnem ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izvajanje univerzalne storitve, ki se sme prekiniti le zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca. Univerzalna poštna storitev zajema prenos poštnih pošiljk do 2 kg, poštnih paketov do 10 kg, storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.

Z odločbo agencije je bila za izvajalca univerzalne poštne storitve do 31. 5. 2023 imenovana Pošta Slovenije. Agencija predpisuje kakovost univerzalne poštne storitve (informacije na povezavi) in daje soglasje k cenam univerzalne poštne storitve (cene so objavljene na spletni strani Pošte Slovenije na povezavi).

Poleg univerzalne poštne storitve se v Republiki Sloveniji izvajajo tudi druge poštne storitve, ki prav tako vključujejo prenos pisem in paketov, toda pod pogoji in po cenah, ki niso regulirane s strani agencije, temveč se prosto določijo na trgu. Poštne storitve, ki niso del univerzalne poštne storitve, lahko ob upoštevanju bistvenih zahtev ZPSto-2 izvaja vsaka fizična ali pravna oseba, ki o tem vnaprej pisno ali po elektronski pošti obvesti agencijo. Agencija vodi uradno evidenco izvajalcev poštnih storitev, na voljo na naslednji povezavi.


Nazaj na vse novice